Privacy in de mondzorgpraktijk

Voor een goede mondzorg behandeling is het noodzakelijk van iedere patiënt(e) een tandheelkundig dossier samen te stellen. Het dossier bevat aantekeningen over zijn/haar gebitstoestand, gegevens over de uitgevoerde behandelingen en verslagen van onderzoeken. Ook worden gegevens opgenomen die elders, bijvoorbeeld bij zijn/haar huisarts, met zijn/haar toestemming zijn opgevraagd. Omgekeerd kunnen gegevens uit het dossier worden verstrekt aan andere zorgverleners. Dit gebeurt niet wanneer hij/zij daar uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt. De gegevens kunnen ook door een waarnemer of voor overleg met andere mondzorgkundigen worden gebruikt.

Een beperkt aantal gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Ook worden gegevens uit het dossier aan anderen verstrekt als dat wettelijk is voorgeschreven.

Beveiliging van de gegevens

De praktijk draagt er zorg voor dat de gegevens veilig worden opgeborgen, dat deze niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. Alleen rechtstreeks bij de behandeling betrokken personen hebben toegang tot de gegevens. Bijvoorbeeld de mondhygiëniste, de assistent of een waarnemer. Zij hebben alleen toegang tot die gegevens in het dossier die noodzakelijk zijn voor hun taak. Deze personen zijn uiteraard verplicht tot geheimhouding.

Bewaartermijn

De algemene bewaartermijn van de gegevens is twintig jaar. Het kan voorkomen dat de gegevens langer bewaard moeten worden, bijvoorbeeld omdat dit van belang is voor langlopende of terugkerende behandelingen. Het initiatief tot langer bewaren kan ook van de patiënt(e) uitgaan.

Recht tot inzage, afschrift, correctie, aanvulling en afscherming

De patiënt(e) heeft er recht op zijn/haar gegevens in te zien en kan om een (foto)kopie van de gegevens verzoeken. Als de patiënt(e) van mening is dat de gegevens in zijn/haar dossier inhoudelijk onjuist zijn, dan kan hij/zij vragen deze te corrigeren. Hij/zij kan ook vragen om een door de mondzorg afgegeven(aanvullende) verklaring over de gegevens aan het dossier toe te voegen. Hij/zij kan ook, indien hij/zij prijs stelt op bewaring van de gegevens, verzoeken (bepaalde) gegevens voor anderen af te schermen. De patiënt(e) behoort zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, een reactie te ontvangen.

Recht op verwijdering en vernietiging

De patiënt(e) kan vragen (een deel van) zijn/haar gegevens te vernietigen. Dit verzoek moet binnen drie maanden uitgevoerd worden, tenzij aannemelijk is dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan de patiënt(e), omdat een wettelijke bepaling vernietiging verbiedt.

Klachten

Elke patiënt(e) heeft de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

U heeft er vast al over gehoord: sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), of privacy verordening van kracht. De AVG beschermt privacy van iedereen in de EU Het versterkt de privacyrechten van burgers. Het legt meer verantwoordelijkheden bij uw zorgonderneming.

Wat doen wij (zorgverleners)?

Wij vragen uitdrukkelijk toestemming aan u om uw patiëntgegevens te mogen gebruiken. Ook kunnen we aantonen dat wij een privacybeleid hebben en dit zorgvuldig uitvoeren en bijhouden.

Onze medewerkers zijn zich continu bewust zijn van privacygevoelige situaties. De risico´s analyseren we jaarlijks.

We houden een verwerkingsregister bij. Daarin staat welke persoonsgegevens we gebruikt, voor welk doel ze gebruikt worden, waar ze worden opgeslagen en met wie we ze deelden.

Met partijen die persoonsgegevens van u ontvangen sluiten we overeenkomsten.

Onze digitale beveiliging is op orde en we houden dit bij.

Incidenten, bij onszelf en bij anderen, die we ontdekken, slaan we op.

Er is een functionaris Gegevensbescherming aangesteld.

Dit zijn uw rechten als patiënt

Inzien welke persoonlijke gegevens over u zijn opgeslagen.

Uw persoonlijke gegevens wijzigen als die fout zijn.

Alle gegevens die opgeslagen zijn over te (laten) overdragen naar een andere zorgverlener.

Informatie krijgen over hoe u gegevens zijn opgelagen en wat daarmee gedaan wordt.

Uw gegevens die over u zijn opgeslagen te laten verwijderen.

 

Wat zijn de directe gevolgen hiervan voor daagelijkse afloop in de praktijk ?

In de niet afgesloten behandelruimtes zullen enkel behandelingen worden uitgevoerd maar geen besprekingen meer plaatsvinden. Ook mogen enkel de patiënten zich in deze ruimtes ophouden, begeleiders wordt gevraagd in de wacht kamer te blijven tot ze worden opgeroepen ter bespreking aan de balie of besprekings ruimte.

Indien u een privaat gesprek wenst met de arts voor de behandeling kunt u dit aangeven aan de balie bij het aanmelden.

Verder zal via een veilige emailverbinding worden gecommuniceerd.

Copyright @ OrthoMosa BV